vrijverval riolering

Onderzoek instortingen vrijvervalriolen (2018)

Na een eerste verkenning in 2018 starten we nu een vervolgonderzoek waarbij de registratie van rioolinstortingen in een centraal systeem is verbeterd en uitgebreid.

In 2018 is op initiatief van Stichting RIONED begonnen met de registratie van rioolinstortingen. Op basis van de informatie die hieruit voortkomt, willen we (voor zover mogelijk) een relatie vaststellen tussen de kenmerken die de actuele kwaliteit (= conditie) en de omgeving van een vrijvervalriool beschrijven, én de kans op een instorting (= faalkans). Dit inzicht kan bijdragen aan het voorkómen van instortingen en daarmee een kostenbesparing opleveren voor rioleringsbeheer. In een eerste stap hebben we in 2018 een verkenning gedaan naar de oorzaken van rioolinstortingen.

Resultaten

Tussen 1 mei en 31 augustus 2018 hebben 180 van de 380 gemeenten aan de inventarisatie meegedaan. Dat is een mooie respons van 47% van de Nederlandse gemeenten. Via een speciale website konden rioleringsbeheerders aan de hand van een vragenlijst instortingen van de afgelopen tien jaar melden. Van de respondenten hebben 112 gemeenten geen rioolinstorting gehad en 68 gemeenten een of meerdere. Deze 68 gemeenten hebben in totaal 405 rioolinstortingen gemeld. Eén grote gemeente meldde 163 instortingen waarvan de oorzaken grotendeels zijn te herleiden naar de specifieke situatie van die gemeente. Omdat deze gegevens het gezochte landelijke beeld teveel scheef trekken, zijn deze in de verdere analyse buitenbeschouwing gelaten. In de landelijke registratie worden wel alle rioolinstortingen verwerkt. Uiteindelijk zijn dus 242 rioolinstortingen gebruikt voor een eerste data-analyse.


Figuur A Aantal keer ‘ja’ bij mogelijke oorzaken

Figuur A geeft aan hoe vaak een bepaalde (vermoedelijke) oorzaak is genoemd. De twee meestgenoemde oorzaken zijn ‘slechte kwaliteit buis’ en ‘lozing vanuit een pers- of drukriool’. Uit de toelichtingen van de respondenten is af te leiden dat de slechte buiskwaliteit vaak is ontstaan door aantasting. 85% van de gemelde instortingen betreft buizen ouder dan dertig jaar.

In ‘Onderzoek instortingen vrijvervalriolen, verkenning oorzaken’ vindt u alle resultaten van de uitgevoerde verkenning. Zo gaat de publicatie in op het aantal rioolinstortingen onderverdeeld naar kenmerken van het type stelsel, aanlegjaar, materiaal, diameter en externe factoren zoals verkeersbelasting, grondslag en grondwaterstand. De gevolgen van de gemelde instortingen bleken gelukkig beperkt. Toch was er nog in twee gevallen sprake van een gewonde.

Vervolgonderzoek

Er is alle reden om het onderzoek voort te zetten. De verkenning was gericht op een beperkt aantal kenmerken van instortingen. Met de ervaringen van de eerste inventarisatie breiden we de vragenlijst uit. In het vervolgonderzoek willen we via een digitale kaartomgeving alle nieuwe rioolinstortingen meer in detail vastleggen in een centraal systeem. Hiervoor kunt u als beheerder de gegevens van elke instorting geanonimiseerd toevoegen aan de Risicodatabank Stedelijk Waterbeheer. Bij de registratie kunt u foto’s, inspectiedata en de gevolgen van een instorting uploaden.

Hiermee kunnen we binnen enkele jaren veel data verzamelen en nóg meer inzicht krijgen in oorzaken en gevolgen van rioolinstortingen. De managementinformatie die dat oplevert, komt actueel beschikbaar voor alle gebruikers. Dit leidt uiteindelijk tot meer concrete beheeradviezen en een betere beheersing van de risico’s.

Meedoen

Stichting RIONED bedankt alle beheerders die al hebben bijgedragen aan de eerste inventarisatie. We hopen dat aan het vervolgonderzoek ook weer veel beheerders willen meewerken.