Verantwoording

Deze website geeft de resultaten van het RIONED/STOWA project ‘Database prestaties, risico’s en kosten stedelijk waterbeheer’. Met financiële ondersteuning van het Fonds Collectieve Kennis – Civiele Techniek (FCK-CT) zijn praktijkdata verzameld over de conditie en het functioneren van assets met als doel relaties te leggen tussen de onderhoudstoestand, kans op incidenten en de gevolgen daarvan voor de omgeving. Deze relaties ondersteunen risicogestuurd beheer. In het project is prioriteit gelegd bij de naar verwachting meest risicovolle assets: persleidingen, grotere vrijvervalriolen onder wegen en de voorzieningen ter beperking van wateroverlast. De resultaten zijn tevens verwerkt in de risicodatabank waar beheerders kentallen kunnen vinden over de frequentie en omvang van effecten van faalgebeurtenissen.

Achtergrond

Stedelijk waterbeheer is gericht op het zodanig laten functioneren van de assets (riolen, vijvers, drainage, pompen, stuwen, duikers, kolken, goten, peilbuizen, drukopnemers, regenmeters, etc.) dat de belanghebbenden in de bebouwde omgeving maximale meerwaarde ontvangen (gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, comfort) bij aanvaardbare risico’s (gevolgen bij falen van de assets) en betaalbare kosten. Elke beheerder heeft maar enkele incidenten per jaar. Door de gegevens daarvan landelijk te verzamelen, te analyseren en de kentallen met elkaar te delen, kunnen de beheerders beter sturen volgens de principes van assetmanagement en daarmee meer doelmatig hun taak realiseren.

Resultaten

Volgens verwachting is eenduidige registratie van prestaties, risico’s en kosten nog geen vanzelfsprekende activiteit voor stedelijk waterbeheerders. Het project heeft veel inspanning moeten verrichten om de beperkt beschikbare data te harmoniseren. Bijvoorbeeld de registratie van incidenten bij persleidingen is nog vaak gericht op administratieve afhandeling van de reparatie en maar beperkt op analyse van oorzaken. Daardoor ontbreekt vaak een eenduidige registratie van de basiskenmerken van het betreffende object. De deelnemende beheerders hebben dit in dit project deel handmatig toegevoegd en voor het vervolg standaarden afgesproken voor duiding van deze basiskenmerken.

Gevolgen op bedrijfswaarden

Registratie van faalgebeurtenissen ontbreekt in veruit de meeste gevallen nog eenduidige opgave van de consequenties op de bedrijfswaarden. Meestal zijn enkel de directe kosten voor herstel bekend. De omvang van de opgetreden risico’s is dan slechts met grote inspanning achteraf aan te vullen. Er is daarom behoefte aan verdere harmonisatie van bedrijfswaarden en indicatoren voor eenduidige registratie zodat risicogestuurd beheer in de praktijk een betere onderbouwing kan krijgen.